VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
nájmu spoločenských šiat, doplnkov a kabeliek
(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)


I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1.    Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a)     Spoločnosť - AR studio, s.r.o., so sídlom Mlynarovičova 9, 851 03 Bratislava, IČO: 51 760 177, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129635/B na strane prenajímateľa (ďalej len „Prenajímateľ“) a
b)     Nájomca (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Prenajímateľom nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je nájom spoločenských šiat, doplnkov a kabeliek (ďalej len „Nájomca“).
2.    Zmluvný vzťah medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa riadi § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a vzniká uzatvorením Nájomnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Zmluvou Prenajímateľ prenecháva za odplatu Nájomcovi hnuteľnú vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomca sa za to zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté Nájomné.
3.    Charakteristika predmetu nájmu – spoločenských šiat, doplnkov a kabeliek (ďalej len „predmet nájmu“) vyplýva z ponuky Prenajímateľa zverejnenej na web stránke ............... alebo v showroome Prenajímateľa na adrese ........................ Štandardné veľkosti šiat sú 36, 38 a 40, v niektorých prípadoch až po veľkosť 44.
4.    Prenajímateľ spracúva osobné údaje Nájomcu – fyzickej osoby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných povinností v súlade s nariadením EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie na stránke .................


II. CENOVÉ PODMIENKY A CENY ZA NÁJOM

1.    Výška nájomného je zmluvnou cenou dojednanou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Záväzná a dohodnutá výška Nájomného je uvedená v Zmluve.
2.    Výška nájomného uvedená v cenníku Prenajímateľa je určená v závislosti od typu a kategórie spoločenských šiat, doplnkov a kabeliek, ako aj v závislosti od dĺžky doby nájmu.
3.    Výška nájomného uvedeného v cenníku v € (slovom: eurách), ktorý je platné od .....................
4.    Prenajímateľ má právo na zaplatenie nájomného pred jeho poskytnutím služby a Nájomca je povinný uhradiť nájomné pred poskytnutím služby.
5.    Prenajímateľ je tiež oprávnený požadovať zábezpeku pri uzatvorení Zmluvy. Výška zábezpeky tvorí 25 % z výšky nájomného a slúži na úhradu prípadných škôd na hnuteľných veciach spôsobných počas doby nájmu, prípadne spôsobených neskorým vrátením predmetu nájmu Prenajímateľovi. V prípade, že Nájomca predmet nájmu vráti Prenajímateľovi riadne a včas a dodrží všetky ustanovenia Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi zaplatenú zábezpeku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní od odovzdania predmetu nájmu Prenajímateľovi, resp. zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú výšku zábezpeky so škodou, za ktorú zodpovedá Nájomca.
6.    Nájomca má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej výšky nájomného v zmysle Zmluvy. V prípade, že Nájomca z akýchkoľvek dôvodov výšku nájomného pred začiatkom poskytnutia služby neuhradí, pričom predmet nájmu si záväzne rezervoval, Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej Zmluvy a/alebo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % z výšky nájomného za rezervovaný predmet nájmu. Nájomca sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % výšky nájomného za rezervovaný predmet nájmu aj v prípade, ak do začiatku nájmu Nájomca neuhradil Prenajímateľovi výšku nájomného alebo v prípade, ak si predmet nájmu z akéhokoľvek dôvodu neprevzal v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.


III. DOBA NÁJMU

1.    Nájomca je oprávnený vybrať si z dvoch možností doby nájmu:
a.    víkendová – začína od štvrtka, resp. piatka kalendárneho týždňa končí v nedeľu v tomto kalendárnom týždni. V takom prípade sa Prenajímateľ zaväzuje odovzdať, resp. doručiť prostredníctvom zmluvného prepravcu Prenajímateľa predmet nájmu Nájomcovi najneskôr v piatok kalendárneho týždňa a Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu odovzdať Prenajímateľovi, resp. zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa najneskôr v pondelok nasledujúceho kalendárneho týždňa;
b.    týždňová – začína od určitého dňa v kalendárnom týždni a končí siedmym dňom odo dňa začatia nájmu. V takom prípade sa Prenajímateľ zaväzuje odovzdať, resp. doručiť prostredníctvom zmluvného prepravcu Prenajímateľa predmet nájmu Nájomcovi najneskôr v určený deň ako začatie doby nájmu a Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu odovzdať Prenajímateľovi, resp. zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa najneskôr 8. deň odo dňa začatia doby nájmu.
2.    V prípade, že po skončení doby nájmu v deň odovzdania predmetu nájmu Prenajímateľovi, resp. zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa pripadá na štátny sviatok, posúva sa doba nájmu na najbližší nasledujúci pracovný deň, a to bez zmeny výšky nájomného.
3.    V prípade neodovzdania predmetu nájmu Prenajímateľovi alebo zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa v určený deň v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Prenajímateľ oprávnený účtovať Nájomcovi ďalšiu dobu nájmu, a to až do dňa odovzdania predmetu nájmu Prenajímateľovi alebo zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa.
4.    V prípade, že Nájomca mešká s odovzdaním predmetu nájmu Prenajímateľovi alebo zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa viac ako 30 dní, je Nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 % obstarávacej ceny predmetu nájmu.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

1.    K základným právam Nájomcu patrí najmä:
a)     právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b)    právo požadovať od Nájomcu informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c)     právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných obchodných podmienok,
d)     právo na ochranu osobných údajov, ktoré Nájomca uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch pred nepovolanými osobami.
2.    K základným povinnostiam Nájomcu patrí najmä:
a)    poskytnúť Prenajímateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek Prenajímateľa,
b)     zaplatiť nájomné za predmet nájmu v súlade s článkom II. týchto Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvou,
c)    v prípade dohody zmluvných strán tiež uhradiť zábezpeku,
d)    zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu, ak Prenajímateľovi vznikol na ňu nárok,
e)     starať sa predmet nájmu, tak aby sa predmet nájmu nezašpinil, neroztrhol, či inak neznehodnotil, v opačnom prípade zodpovedá Prenajímateľovi za vzniknutú škodu,
f)    bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi potreby opráv, či úprav predmetu nájmu, akékoľvek poškodenie, či znehodnotenie predmetu nájmu, stratu, či odcudzenie,
g)     po skončení doby nájmu, vrátiť predmet nájmu Prenajímateľovi najneskôr v deň určený týmto Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Zmluvou.
3.     Ak bude Zmluva vyplnená na základe neúplných a nepravdivých informácií od Nájomcu, všetky následky vzniknutých komplikácií a škôd znáša Nájomca. V prípade, ak by niektorý z údajov chýbal, resp. bol nesprávny, alebo neúplný, je Nájomca povinný bezodkladne informovať a žiadať opravu Zmluvy.
4.    Nájomca nie je oprávnený vykonať na predmete nájmu akékoľvek zmeny, opravy, či úpravy bez súhlasu Prenajímateľa.


V. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

1.    K právam a povinnostiam Nájomcu uvedených v článku IV. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti Prenajímateľa.
2.    Prenajímateľ je povinný pred uzatvorením Zmluvy informovať Nájomcu, príp. záujemcu o uzavretie Zmluvy o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu uzavrieť s Prenajímateľom Zmluvu.
3.    Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť Nájomcovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
4.    Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi predmet nájmu profesionálne vyčistený.


VI. PREVZATIE A VRÁTENIE PREDMETU NÁJMU

1.    Nájomca sa zaväzuje prevziať si predmet nájmu v priestoroch showroomu Prenajímateľa, ak sa Nájomca s Prenajímateľom nedohodli na doručení zmluvným prepravcom Prenajímateľa. V prípade prevzatia predmetu nájmu v showroome Prenajímateľa sa má za to, že si Nájomca predmet nájmu riadne prezrel, vyskúšal a prehlasuje, že bola na nich vykonaná údržba a je plne funkčný.
2.    Predmet nájmu je možné zaslať aj prostredníctvom zmluvné prepravcu Prenajímateľa. Predmet nájmu sa bude Nájomcovi odovzdávať, resp. zasielať v špeciálnych krabiciach Prenajímateľa, v ktorých je Nájomca povinný predmet nájmu Prenajímateľovi vrátiť. V prípade, že Nájomca predmet nájmu v špeciálnej krabici Prenajímateľa Prenajímateľovi nevráti, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR.
3.    V prípade doručovania predmetu nájmu prostredníctvom zmluvného prepravcu Prenajímateľa, je Nájomca oprávnený za poplatok 1 EUR požiadať o doručenie 2 veľkostí rovnakých šiat (napr. veľkosť 36 a 38). Po preskúšaní je Nájomca oprávnený použiť len šaty, ktorých veľkosť Nájomcovi sedela, druhé šaty sa Nájomca zaväzuje nepoužiť, čo sa preukazuje neodstránením visačky Prenajímateľa. V prípade, že bude Nájomcom visačka Prenajímateľa odstránená z oboch šiat, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné za oba kusy v zmysle cenníka Prenajímateľa.
4.    Cena za doručenie predmetu nájmu zmluvným prepravcom Prenajímateľa je zahrnutá v cene nájomného.
5.    V prípade doručenia predmetu nájmu prostredníctvom zmluvného prepravcu Prenajímateľa, je Nájomca z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti oprávnený ho Prenajímateľovi obratom v deň doručenia vrátiť rovnakým zmluvným prepravcom Prenajímateľa. Predmet nájmu je Nájomca povinný vrátiť nepožitý (bez nosenia), v pôvodnom profesionálne vyčistenom stave a z predmetu nájmu nesmie byť odstránená visačka Prenajímateľa, pričom musí byť vrátený v špeciálnej škatuli, v ktorej bol Prenajímateľom predmet nájmu Nájomcovi doručený. Nájomca v takom prípade nie je povinný uhradiť Prenajímateľovi nájomné, uhradí len manipulačný poplatok vo výške 10 EUR.
6.    Nájomca nie je povinný predmet nájmu čistiť od bežných nečistôt, profesionálne čistenie zabezpečuje Prenajímateľ.
7.    Pri vrátení predmetu nájmu je Nájomca povinný zabaliť predmet nájmu do pôvodnej špeciálnej škatule Prenajímateľa a odovzdať ho zmluvnému prepravcovi Prenajímateľa, a to najneskôr v posledný deň doby nájmu v zmysle Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cena za vrátenie premetu nájmu zmluvným prepravcom Prenajímateľa je zahrnutá v cene nájomného.


VII. REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZMLUVNÉ POKUTY

1.    V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo pôvodne dohodnuté v Zmluve, vzniká Nájomcovi právo na reklamáciu. Nájomca môže uplatniť právo na odstránenie vadne poskytnutej služby písomne alebo e-mailom.
2.    Svoje nároky z reklamácie musí Nájomca písomne alebo e-mailom uplatniť u Prenajímateľa bezodkladne, najneskôr však do 15 kalendárnych dní od ukončenia doby nájmu podľa Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je Prenajímateľ povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie.
3.    Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prenajímateľa, na základe ktorých Nájomca úplne alebo sčasti nevyužije dohodnuté služby, nevzniká Nájomcovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
4.    Prenajímateľ nezodpovedá za prípadné meškanie doručenia predmetu nájmu prepravcom a nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania doručenia prepravcom. V prípade meškania doručenia prepravcom nevzniká Nájomcovi právo na odstúpenie od Zmluvy. Prenajímateľ nezodpovedná ani za škody vzniknuté Nájomcovi, ak predmet nájmu poškodil prepravca.
5.    Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinil ani on, ani jeho dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená Nájomcovi samotným Nájomcom, treťou osobou, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
6.    Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi za všetko škodu mu spôsobenú Nájomcom počas doby trvania nájmu. Nájomca zodpovedá v čase trvania nájmu aj za závažné znehodnotenie, stratu, či odcudzenie predmetu nájmu. Rovnako zodpovedá aj za škody spôsobené neuvedením správnej doručovacej adresy, či za škody spôsobené neprevzatím predmetu nájmu od Prenajímateľa, resp. od zmluvného prepravcu Prenajímateľa.
7.    V prípade závažného a nezvratného znehodnotenia predmetu nájmu, v prípade strany, či krádeže, za ktoré Nájomca zodpovedá, je Nájomca, okrem nájomného, povinný zaplatiť Prenajímateľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 200 % nájomného za predmet nájmu podľa Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok.
8.    Nájomca, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.


VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v propagačných materiáloch Prenajímateľa o službách a výškach nájomného zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a zverejnenia na web stránke ....................... a Prenajímateľ si vyhradzuje právo ich zmeny.
2.    Ceny uvedené v cenníku Prenajímateľa v eurách sú platné od ...................... Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzavretia Zmluvy. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa považujú na neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom .......................... Akékoľvek zmeny, či doplnky týchto Všeobecných obchodných podmienok sú platné a účinné odo dňa ich vyvesenia v sídle ......................... alebo na internetovej stránke ......................

AR studio, s.r.o.
Mlynarovičova 9, 851 03 Bratislava
IČO: 51 760 177, DIČ: ...................
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129635/B
Alexandra Rymšinová, konateľka

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk
Glamorama.sk © 2022