VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

predaja spoločenských šiat, doplnkov, kabeliek a iného tovaru

 

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

 

 

I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 

1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na  web  stránke internetového obchodu https://www.glamorama.sk (ďalej aj „E-shop“ alebo „internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim. Na Kupujúceho sa vzťahujú  Všeobecné obchodné podmienky platné v čase vytvorenia Objednávky, kedy je Kupujúci vyzvaný, aby  sa oboznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadril s nimi súhlas.

 

2.    Predávajúci znamená spoločnosť AR Studio, s.r.o., so sídlom Mlynarovičova 9, 851 03 Bratislava, IČO: 51 760 177, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129635/B. Charakteristika predmetu kúpy – spoločenských šiat, doplnkov, kabeliek a iného tovaru (ďalej len „predmet kúpy“ alebo „Tovar“) vyplýva z ponuky Predávajúceho zverejnenej na web stránke https://www.glamorama.sk alebo v showroome Predávajúceho na adrese ........................

 

3.    Kupujúci (ďalej aj „zákazník“) znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami na Tovar.

 

4.    Kupujúci je spotrebiteľom ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania pri uzatváraní Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho.

 

5.     Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

 

6.   Ochrana osobných údajov - Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho – fyzickej osoby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných povinností v súlade s nariadením EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie na stránke https://www.glamorama.sk

 

 

 

 

 

II. PODMIENKY OBJEDNANIA TOVARU A CENOVÉ PODMIENKY

 

1.      Predávajúci na internetovej stránke https://www.glamorama.sk zverejňuje zoznam Tovarov, ktoré ponúka na predaj cez internetový obchod Predávajúceho. Na uvedenom internetovom obchode https://www.glamorama.sk  Predávajúci informuje Kupujúceho, pred uzatvorením Kúpnej zmluvy, resp. pred odoslaním Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu jasným a zrozumiteľným spôsobom o Tovaroch ponúkaných na predaj, vrátane ich bližšej špecifikácie a hlavných vlastnostiach, ako aj o ďalších zákonom vyžadovaných náležitostiach.

 

2.      Kúpna cena je zmluvná cena dojednaná dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

3.      Ak Kupujúci prejaví záujem o kúpu Tovaru Predávajúceho ponúkaného na predaj cez ním prevádzkovaný internetový obchod, požadovaný Tovar si vyberie čo do jeho akosti, veľkosti a množstva, tento vloží do nákupného košíka, ako aj zvolí si spôsob dopravy a spôsob platby v zmysle ponúkaného výberu pri tvorbe Objednávky.

 

4.      Kupujúci do svojej Objednávky vyplní kontaktné údaje potrebné na objednanie Tovaru Kupujúcim a proces objednania ukončí odoslaním Objednávky Predávajúcemu (ďalej aj ako „Objednávka“). Vyplnenú Objednávku, ešte pred jej odoslaním Predávajúcemu, je Kupujúci povinný skontrolovať, najmä správnosť a úplnosť poskytovaných údajov. Odoslaná Objednávka v rozsahu, v akom bola doručená Predávajúcemu sa Predávajúcim považuje za správnu.

 

5.      Predmet kúpy ostáva vlastníctvom Predávajúceho až do uhradenia Kúpnej ceny v plnej výške.

 

6.      Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú uvádzané v eurách vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty. Okrem toho sú uvádzané náklady na dopravu, ktorých výška závisí od toho, ktoré možnosti doručenia a platby sú vybrané. Tieto náklady sa účtujú osobitne. Pred odoslaním Objednávky sa opakovane zobrazí cena Tovaru vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty a príslušné náklady na platbu a prepravu, ak sú účtované.

 

7.      Kúpna cena je uvedená v internetovom obchode pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.

 

8.      Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

 

 

III. DOSTUPNOSŤ TOVARU

 

1.    Tovar ponúkaný v internetovom obchode Predávajúceho je všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, ak Tovar už nie je k dispozícii  bude Kupujúci ihneď informovaný, že Tovar je nedostupný. V predmetnom prípade sa Kúpna zmluva automaticky ruší celkom alebo v časti týkajúcej sa nedostupného Tovaru. Doručenie bude zrealizované len ak je Tovar dostupný.

IV. DODACIE PODMIENKY

 

1.      Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.

 

2.      Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:

·         dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke,

·         osobný odber počas otváracích hodín v sídle, či prevádzke Predávajúceho,

·         dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú v Objednávke

 

 

V. PREVZATIE A VRÁTENIE PREDMETU KÚPY

 

1.      Kupujúci sa zaväzuje prevziať si predmet kúpy v sídle, či prevádzke Predávajúceho, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodli na doručení zmluvným prepravcom Predávajúceho.

 

2.      Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru spotrebiteľom.

 

3.      Kupujúci je oprávnený vyskúšať si veľkosť šiat avšak, predmet kúpy sa Kupujúci zaväzuje nepoužiť, resp. nenosiť, čo sa preukazuje neodstránením visačky Predávajúceho. V prípade, že bude Kupujúcim visačka Predávajúceho odstránená z predmetu kúpy, predmetu kúpy nie je možné Predávajúcemu vrátiť bez udania dôvodu.

 

4.      Cena za doručenie predmetu kúpy zmluvným prepravcom Predávajúceho nie je zahrnutá v Kúpnej cene. To neplatí v prípade, ak je akcia, že doručenie je zadarmo, či na web stránke https://www.glamorama.sk je uvedené, že doručenie konkrétneho Tovaru je zahrnuté v Kúpnej cene za predmet kúpy.

 

 

VI. REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZMLUVNÉ POKUTY

 

1.     Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy  a že  nemá právne vady. V prípade, že rozsah alebo kvalita Tovaru je nižšia, ako bolo pôvodne dohodnuté v Kúpnej zmluve, vzniká Kupujúcemu právo na reklamáciu. Kupujúci môže uplatniť právo na reklamáciu poskytnutého Tovaru v zákonnej lehote písomne alebo e-mailom.

 

2.     Svoje nároky z reklamácie musí Kupujúci písomne alebo e-mailom uplatniť u Predávajúceho bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od prevzatia Tovaru podľa Kúpnej zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je Predávajúci povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie.

 

3.     Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, nesprávneho ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.

 

4.     Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe, záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.

 

5.     Predávajúci nezodpovedá za prípadné meškanie doručenia predmetu kúpy prepravcom a nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania doručenia prepravcom. V prípade meškania doručenia prepravcom nevzniká Kupujúcemu právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Predávajúci nezodpovedná ani za škody vzniknuté Kupujúcemu, ak predmet kúpy poškodil prepravca.

 

6.     Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinil ani on, ani jeho dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená Kupujúcemu samotným Kupujúcim, treťou osobou, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

 

7.     Kupujúci zodpovedá aj za škody spôsobené neuvedením správnej doručovacej adresy, či za škody spôsobené neprevzatím predmetu kúpy od Predávajúceho, resp. od zmluvného prepravcu Predávajúceho.

 

8.      Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.

 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.      Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v propagačných materiáloch Predávajúceho o Tovaroch a výškach Kúpnej ceny zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a zverejnenia na web stránke https://www.glamorama.sk a Predávajúci si vyhradzuje právo ich zmeny.

 

2.      Ceny uvedené v cenníku Predávajúceho v eurách sú platné od ...................... Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa považujú na neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

 

3.      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom .......................... Akékoľvek zmeny, či doplnky týchto Všeobecných obchodných podmienok sú platné a účinné odo dňa ich vyvesenia na internetovej stránke https://www.glamorama.sk

 

4.      Zmluvný jazyk je slovenský.

 

 

AR studio, s.r.o.
Mlynarovičova 9, 851 03 Bratislava - Petržalka
IČO: 51 760 177, DIČ:
2120789572
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129635/B

Alexandra Rymšinová, konateľka